Privacy en Cookie policy

Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring regelt de verwerking van uw persoonsgegevens als een onderdeel van het gebruik van onze website (www.iamhuman.be) en de diensten die daarmee verband houden. Deze verwerkingen worden steeds uitgevoerd door I Am Human bv als verwerkingsverantwoordelijke, een vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Blekte 79, 9340 Lede, België, geregistreerd in de Kruispuntbank der Ondernemingen met ondernemingsnummer BE0843.299.093.

Het beschermen van persoonsgegevens van klanten en bezoekers is erg belangrijk voor I Am Human bv. Daarom stellen we alles in het werk om de bescherming van uw gegevens te waarborgen en steeds conform de General Data Protection Regulation (GDPR) te handelen wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken.

I Am Human zal uw persoonsgegevens steeds rechtmatig behandelen en voor welbepaalde doeleinden. Wij zullen het nodige doen om niet méér persoonsgegevens te vragen dan noodzakelijk voor het doel en uw persoonsgegevens niet langer dan nodig te bewaren. Tot slot neemt I Am Human de technische en organisatorische maatregelen die een passende beveiliging waarborgen zodat persoonsgegevens worden beveiligd.

Deze Privacyverklaring was laatst bijgewerkt op 12 september 2020. I Am Human behoudt zich het recht om deze Privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen steeds worden gecommuniceerd.
 

Wie is I Am Human?

I Am Human levert B2B HR diensten. In die context komt I Am Human in contact met persoonsgegevens, van onze eigen medewerkers, sollicitanten, klanten en diens contactpersonen. I Am Human is verantwoordelijk voor deze gegevens en zal met deze gegevens omgaan op een manier die overeenstemt met de geldende wettelijke en ethische eisen.
 

Persoonsgegevens

I Am Human respecteert de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. 

GDPR wetgeving 2018:
Conform de huidige regelgeving wordt verstaan onder persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

De verwerking van persoonsgegevens wordt gedefinieerd als: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

Voorbeelden van persoonsgegevens zijn naam, adres of e-mailadres, maar ook uw IP-adres valt hieronder.
 

Welke persoonsgegevens verwerken we?

I Am Human zal enkel uw identificatiegegevens en contactgegevens (voornaam, naam, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres, bericht...) verwerken om te communiceren via e-mail, per post, via het contactformulier op de website of rechtstreeks met één van onze medewerkers wanneer we telefonisch contact hebben. Voor sollicitatiedoeleinden zullen we ook gegevens over uw opleiding, vorming en beroep verwerken.
 

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

In het algemeen gebruikt I Am Human uw persoonsgegevens enkel om te communiceren in het kader van de relatie die u met I Am Human heeft.
 

Facturatie en administratie

I Am Human verzamelt facturatie en administratieve gegevens om haar administratieve verplichtingen na te komen, zoals het aanrekenen van de diensten die aan de klant zijn verleend of onze wettelijke verplichte boekhouding te voeren. I Am Human is wettelijk verplicht deze persoonsgegevens 7 jaar te bewaren.
 

Rekrutering

In het kader van rekrutering verzamelen we gegevens van mensen die, al dan niet spontaan, bij ons solliciteren. Dit kan onder meer via onze website, LinkedIn-berichten, e-mails, of andere duidelijke acties waarbij een sollicitant aangeeft interesse te hebben voor een job bij I Am Human.
Deze persoonsgegevens worden verwijderd binnen 1 maand na de sollicitatie indien de sollicitant niet wordt aangenomen. Indien de persoon wordt aangenomen zullen deze gegevens worden opgenomen in het personeelsdossier dat wordt bijgehouden tot 5 jaar na het beëindigen van de werkrelatie. Indien de persoon niet wordt aangenomen maar wel een interessant profiel heeft, wordt deze kandidaat voor 1 jaar op de werfreserve gehouden voor zover de kandidaat hiertoe zijn toestemming heeft gegeven.
 

Aanvragen tot informatie

De persoonsgegevens die we verzamelen via de website of via e-mail met de extensies van onze website, worden in de eerste plaats gebruikt om de door u gestelde vragen passend en accuraat te beantwoorden. Deze informatie wordt opgenomen in ons klantensysteem zodat we onze service naar u toe verder kunnen verbeteren.
Om uw aanvragen tot informatie adequaat te kunnen behandelen, bewaren we uw persoonsgegevens zolang u bij ons klant bent. Indien u geen klant bent bij I Am Human, zullen we deze gegevens verwijderen zes maanden nadat uw vraag werd beantwoord.
 

Om met u in contact te blijven​​​​​​​

Wij vinden het belangrijk om een goede relatie op te bouwen en te onderhouden met al onze (potentiële) klanten. Daarom zullen wij u van tijd tot tijd contacteren om u op de hoogte te houden van ons aanbod. Voor de verwerking van persoonsgegevens onder deze activiteit zal I Am Human gebruik maken van haar gerechtvaardigd belang.
Desalniettemin kunt u te allen tijde aangeven dat u onze communicatie niet langer wenst te ontvangen.

Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan derde partijen
I Am Human zal de persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen die deze persoonsgegevens mogen gebruiken voor hun eigen doeleinden.
Waar I Am Human gebruik zou maken van verwerkers (bijvoorbeeld providers van web hosting), mogen deze partijen uw gegevens enkel verwerken voor doeleinden die wij bepalen. Onder geen enkel beding zullen zij uw persoonsgegevens verwerken voor hun eigen doeleinden. I Am Human zal ook het nodige doen om uw persoonsgegevens binnen de Europese Economische Ruimte te verwerken.
 

In geval van een data breach

Indien er zich een data breach voordoet (situatie waarbij persoonsgegevens kwaadwillig worden vrijgegeven), doet I Am Human beroep op Black and White Company met als rol de verwerkingsverantwoordelijke die op hun beurt beroep doen op Combell - de verwerker.
Een data breach moet binnen de 72 uur na ontdekking/gewaarwording (niet het ontstaan van) doorgegeven worden aan de Privacy Commissie. Onze partner Black and White Company regelt dit met Combell die deze verantwoordelijkheid op zich neemt als verwerker. 
 

Welke rechten heeft u, en hoe oefent u ze uit?

De inzage van uw persoonsgegevens

U heeft het recht om inzage te krijgen van alle persoonsgegevens die we van u verwerken. U kan hiervan ook een kopie krijgen dat we u op papier of digitaal bezorgen. Dit kan u doen door contact op te nemen met ons via e-mail op info@iamhuman.be.
 

Het verbeteren van uw persoonsgegevens

U heeft het recht om (van ons te vragen) uw persoonsgegevens aan te passen wanneer deze niet juist of niet volledig zijn. U mag ook vragen om uw persoonsgegevens tijdelijk niet te gebruiken totdat deze juist of volledig zijn. Dit kan u doen door contact op te nemen met ons via e-mail op info@iamhuman.be
 

Het intrekken van uw toestemming

U heeft het recht om te allen tijde uw toestemming in te trekken. Dit kan u doen door contact op te nemen met ons via e-mail op info@iamhuman.be .
 

Het wissen van uw persoonsgegevens

U heeft het recht om te vragen dat uw persoonsgegevens worden verwijderd als deze niet langer nodig zijn in het licht van de doeleinden van deze Privacyverklaring of als u uw toestemming voor de verwerking intrekt. Dit kan u doen door contact op te nemen met ons via e-mail op info@iamhuman.be
Let op: wanneer wij wettelijk verplicht zijn uw persoonsgegevens te bewaren, kunnen wij uw gegevens niet verwijderen.

Het overdragen van uw persoonsgegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in een universeel leesbaar formaat te ontvangen zoals een tekstbestand of een ander digitaal bestand, als de verwerking plaatsvond in de context van een overeenkomst of op basis van uw toestemming.

Bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

Wanneer u vindt dat wij uw persoonsgegevens niet op een correcte manier verwerken, kan u bezwaar aantekenen tegen deze verwerkingen, zoals verwerkingen in het kader van nieuwsbrieven, marketing of andere verwerkingen die niet noodzakelijk zijn in de context van onze relatie. Dit kan u doen door contact op te nemen met ons via e-mail op info@iamhuman.be
 

Een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit

Indien u niet tevreden bent over de manier waarop er met uw persoonsgegevens wordt omgegaan, kan u een klacht indienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit. In België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).
Voor meer informatie kan u steeds terecht op www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.
 

Vragen over ons privacybeleid?


We doen er voortdurend alles aan om te voldoen aan de nieuwe GDPR-wetgeving.

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:


IAmHuman bv

Blekte 79
9340 Oordegem

M 0491 08 69 86

E info@iamhuman.be

Cookiepolicy 

Op onze website (www.iamhuman.be) maken we gebruik van cookies.
Deze Cookie Policy regelt het gebruik van cookies en de verwerking van uw persoonsgegevens als een onderdeel van het gebruik van onze website en de diensten die daarmee verband houden. Deze verwerkingen worden steeds uitgevoerd door I Am Human bv.
Het beschermen van persoonsgegevens van klanten en bezoekers is erg belangrijk voor I Am Human bv. Daarom stellen we alles in het werk om de bescherming van uw gegevens te waarborgen en steeds conform de General Data Protection Regulation (GDPR) te handelen wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken.
Deze Cookie Policy werd het laatst bijgewerkt op 12 september 2020. I Am Human behoudt zich het recht om deze Cookie Policy van tijd tot tijd aan te passen. Wijzigingen zullen steeds worden gecommuniceerd.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine informatiebestanden die bewaard worden op de harde schijf van uw computer.
Cookies zorgen ervoor dat uw bezoek aan onze website sneller en efficiënter verloopt, en dragen dus bij aan een aangenamere ervaring voor u. Aangezien cookies de pagina’s die u heeft bezocht en uw voorkeuren onthouden, hoeft u deze niet bij ieder bezoek opnieuw aan te duiden.
Om optimaal van onze website gebruik te kunnen maken is het aan te raden de cookies te accepteren. Zonder cookies kan I Am Human een probleemloos bezoek aan onze website niet garanderen. Uiteraard staat het u vrij om via de browserinstellingen cookies te verwijderen of te blokkeren. Hoewel de meeste internetbrowsers standaard zijn ingesteld om cookies te aanvaarden, kan u de reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies beperken of blokkeren door de browserinstellingen aan te passen. De wijze waarop de browserinstellingen kunnen worden aangepast, verschilt naargelang de browser die u gebruikt. Meer informatie over de browserinstellingen is te vinden op www.aboutcookies.org of in het helpmenu van de internetbrowser.

Welke cookies zijn er?

Cookies worden ingedeeld in functionele en niet-functionele cookies:
functionele cookies (ook wel essentiële cookies genoemd) zijn cookies die noodzakelijk zijn voor de goede werking van de website, zoals beveiliging, taal, locatie en dergelijke meer;
niet-functionele cookies zijn cookies die kunnen worden ingevoegd voor statistische, sociale, doelgerichte of commerciële doeleinden.
I Am Human maakt op dit ogenblik enkel gebruik van functionele cookies.