top of page
  • Foto van schrijverAnn-Sophie Maeyaert

17 voordelen van het gebruik van OKR's in jouw organisatie

Alle medewerkers wijzen naar het doel

Een organisatie heeft verschillende functionele departementen of business units en elk individu en team moet gecoördineerd werken om de resultaten te produceren die leiden tot het behalen van de doelstellingen van de organisatie. Er is dus behoefte aan een systeem om de organisatie op één lijn te brengen om teams en individuen te laten werken aan de gemeenschappelijke doelen.


Een van de vele frameworks die dit mogelijk maakt is Objectives and Key Results (OKR's), een framework voor het stellen van doelen dat geschikt is om als organisatie hoog te mikken, de prestaties op te voeren en ambitieuze doelen te bereiken. Hoewel verschillende methodes en metingen, zoals MBO's, SMART-doelen, KPI's, etc., voor vergelijkbare of complementaire doeleinden zijn ontworpen, bieden OKR's en de manier waarop ze geïmplementeerd worden een aantal duidelijke voordelen voor een organisatie.


Voordelen van Objectives & Key Results (OKR's)

Hieronder volgen de voordelen die een organisatie zou hebben bij het gebruik van OKR's.


1. OKR's geven medewerkers een duidelijk gevoel van richting

Het stelt teams en individuen in staat om eenvoudig en duidelijk hun doelen af te stemmen op de bedrijfsstrategie en de OKR's van de organisatie. Zo is elke taak en elk resultaat op elk niveau gericht op het behalen van de algemene doelstellingen van de organisatie. Door te zorgen voor afstemming op de doelen, geven OKR's een duidelijk beeld van wat elke medewerker moet doen binnen het kader van zijn of haar functie om zo goed mogelijk bij te dragen aan de doelstellingen van de organisatie. Het geeft een duidelijk gevoel van richting en iedereen weet wat er van hem of haar wordt verwacht.

2. OKR's richten zich op resultaten

In plaats van te focussen op taken ligt de focus op de resultaten. De medewerkers bepalen dus zelf wat ze moeten bereiken in plaats van dat een manager hen taken toebedeelt en een actieplan oplegt. Hierdoor worden ze geconditioneerd om duidelijke doelen en targets te stellen die bijdragen aan de vooruitgang van het team en de organisatie. Dit zorgt ervoor dat de inspanningen van teams gericht zijn op daadwerkelijke prestaties.

3. OKR's moedigen individuen aan zich in te zetten als team

Het legt de nadruk op teamresultaten in plaats van op individuele prestaties. Daarom is het de verantwoordelijkheid van individuen om zich in te zetten voor het team, de verantwoordelijkheden te verdelen onder de teamleden, hun individuele doelen vast te stellen en een actieplan voor zichzelf op te stellen.

4. OKR's verhogen motivatie en betrokkenheid van medewerkers

Het stellen van uitdagende OKR's kan de motivatie en betrokkenheid van medewerkers verhogen doordat ze worden uitgedaagd om hun grenzen te verleggen en bij te dragen aan grotere organisatiedoelen. Het geeft een medewerker autonomie, wat een belangrijke parameter is voor medewerkersbetrokkenheid. De medewerker kan zijn/haar eigen doelen kiezen in lijn met de OKR's van het team. Met deze flexibiliteit en vrijheid komt ook de verantwoordelijkheid om zijn/haar eigen prestaties te managen.

5. OKR's helpen de organisatie om objectief te evalueren

Ze leggen de nadruk op teams die specifieke, meetbare en traceerbare doelen stellen. Op die manier is het gemakkelijk om bij te houden hoeveel vooruitgang teams en de organisatie als geheel hebben geboekt ten opzichte van de doelen. OKR's bieden een objectief kader voor het beoordelen van prestaties en het vaststellen van beloningen en erkenning op basis van daadwerkelijke resultaten.

Opgelet! We raden af om OKR's te gaan verlonen via bonussystemen. Dit past beter bij het behalen van KPI's, want deze worden toegepast op business as usual en zijn niet transformatief.

6. OKR's helpen uw organisatie wendbaar te worden

Doordat medewerkers elke 2 weken hun voortgang bijwerken met behulp van check-ins tijdens een teammeeting zijn de gegevens up-to-date. Met OKR software krijg je gedetailleerde inzichten en analyses over de voortgang ten opzichte van doelen op elk niveau en op elk moment.

Wij kunnen jullie altijd bijstaan in de zoektocht naar een passende software.

Dit helpt je snel, op data gebaseerde veranderingen door te voeren op organisatieniveau en afstemming te bereiken op alle niveaus. Hierdoor kunt u de organisatie in de juiste richting sturen en wendbaar en aanpasbaar blijven in uitdagende tijden.

7. OKR's helpen om geïnformeerde beslissingen te nemen

Als het OKR-framework goed wordt beheerd, biedt het uitgebreide inzichten die nodig zijn om te controleren of de organisatie de juiste dingen doet die de gewenste resultaten opleveren. Met deze inzichten kan het management strategische beslissingen nemen die zijn gebaseerd op concrete gegevens, zodat ze altijd de juiste stap op het juiste moment zetten om de organisatie in de gewenste richting te sturen.

8. OKR's bevorderen transparantie en verantwoording

Idealiter worden de voortgang en prestaties van teams en individuen op een open platform bijgehouden waar iedereen in de organisatie op elk moment naar kan verwijzen. Deze transparantie moedigt medewerkers aan om voortdurend hun prestaties verder te ontwikkelen en hen verantwoordelijk te maken voor de resultaten die ze produceren. Collega's krijgen immers inzicht in de voortgang bij andere teams. Nu wordt het duidelijk wie waaraan werkt en hoe hun werk bijdraagt aan de resultaten van de organisatie.

Het gebruik van OKR's kan de transparantie van de organisatie ook vergroten naar externe belanghebbenden, zoals aandeelhouders, investeerders en partners, door duidelijkheid te bieden over de doelstellingen en prestaties.

9. OKR's helpen om focus te houden

Objectives & Key Results definiëren duidelijk de doelstellingen voor teams. Zo weten ze wat belangrijk is en kunnen ze alleen die taken prioriteren die hen helpen bij te dragen aan de doelstellingen van de organisatie. Dit zorgt voor focus op het werk. Wanneer een collega met nieuwe ideeën of projectvoorstellen komt, dan kan het aan de hand van het OKR framework afgetoetst worden in welke mate dit bijdraagt aan de doelstellingen en dus al dan niet uitgesteld kan worden.

10. OKR's verbeteren teamwerk en communicatie

Objectives & Key Results richten zich niet op individuele prestaties. Teamresultaten zijn belangrijker dan prestaties op individueel niveau. De beste teamresultaten kunnen alleen worden bereikt als individuen samenwerken als een team, hun onderlinge afhankelijkheden begrijpen en gecoördineerd samenwerken. Het creëert een ideale context in de organisatie voor de werknemers om zich vrijwillig in te zetten voor hun team en samen te werken aan een gemeenschappelijk doel.

Het gebruik van OKR's vereist regelmatige communicatie en afstemming tussen teams en individuen, wat leidt tot een verbeterde samenwerking en informatie-uitwisseling binnen de organisatie.

11. OKR's verbeteren de productiviteit

Als de middelen en doelen duidelijk zijn, wordt het werk dat een individu produceert relevanter. Als gevolg daarvan slagen werknemers er vaker in om betekenisvolle resultaten te produceren, wat resulteert in efficiëntie, prestaties en productiviteit.

12. OKR's cultiveren een prestatiecultuur

Het stellen van OKR-doelstellingen zorgt er inherent voor dat medewerkers en teams elke keer weer hogere doelen nastreven. Ze stellen doelen, produceren resultaten, voldoen aan de doelen en gaan door naar de volgende reeks doelen. Deze constante cyclus van doelen stellen en doelen bereiken zorgt voor een cultuur van hoge prestaties, waarin werknemers voortdurend nieuwe benchmarks stellen, ernaar streven deze te overtreffen, zien wat anderen doen en hun aanpak herhalen en verbeteren.

13. OKR's bieden een leerproces

Organisaties kunnen experimenteren met verschillende benaderingen en strategieën en kunnen leren van zowel successen als mislukkingen om hun aanpak continu te verbeteren.

OKR's worden periodiek herzien en vaak geëvalueerd. Als de kortetermijndoelen niet op tijd worden gehaald, geeft het het management de kans om snel de redenen voor mislukkingen te analyseren en de hoofdoorzaak in een vroeg stadium te identificeren. Het helpt hen om de fouten te herstellen en tijdig passende oplossingen toe te passen, voordat het kan uitgroeien tot een veel groter probleem en mogelijk ernstige gevolgen kan hebben voor de organisatie.

14. OKR's moedigen experimenteren, ondernemen en innovatie aan

Objectives & Key Results moedigen organisaties aan om 'moonshots' te maken en ambitieuze doelen te stellen. Om dat te bereiken, moeten teams en individuele medewerkers moeilijk haalbare doelen stellen. Medewerkers moeten dus risico's nemen, experimenteren, innoveren en creatieve oplossingen vinden om hun doelen te bereiken.

Daarnaast biedt het een ideale ruimte voor experimenten. Met een constante evaluatie van de voortgang is het mogelijk om de impact van experimenten af te wegen, en alles wat niet werkt zoals bedoeld kan snel worden aangepakt. Uiteindelijk zou de organisatie collectief meer bereikt hebben dan wat normaal mogelijk is.

15. OKR's verbeteren de toewijzing van middelen

Door transparantie te garanderen, onthult deze manier van werken uitdagingen, hiaten en tekortkomingen op elk niveau van de organisatie. Het geeft het management het inzicht dat nodig is om middelen toe te wijzen aan de juiste gebieden om de gewenste resultaten te behalen en de doelstellingen te bereiken. Een betere toewijzing van middelen leidt tot betere resultaten.

16. OKR's creëert synergie en samenhang, ook tussen verschillende teams

Door het visualiseren van de onderlinge verbondenheid van doelen op verschillende niveaus van de organisatie creëren we synergie. Het verbindt ook teams door de horizontale alignering en stelt deze teams in staat om te communiceren en samen te werken om hun respectievelijke doelen te bereiken met elkaars medewerking.

17. OKR's stellen je team in staat om te 'overpresteren'

Het Objectives and Key Results framework is populair bij de top van de tech-bedrijven zoals Google, LinkedIn en Spotify. Deze organisaties hebben de effectiviteit van het framework bewezen met hun ongekende succes.

Je hoeft echter geen groot top techbedrijf te zijn om OKR's te gebruiken. Zowel industrieleiders als start-ups kunnen zich grote dingen voorstellen, verder gaan dan wat mogelijk is, innoveren en samenwerken als een sterk team om meer te bereiken en te groeien.

Deze kwaliteiten hebben gezorgd voor succes en innovatie voor talloze organisaties en het kan ook werken voor jou en je organisatie!


Als experten in deze materie begeleiden we jullie graag om van een OKR implementatie een succes van te maken. Boek alvast een gratis audit of plan een kennismaking in.

22 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

Kommentare


bottom of page